Verzekering

Tijdens alle activiteiten, die in het kader van Jeugd Rode Kruis georganiseerd worden zijn alle leden, leiding en overige vrijwilligers verzekerd voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Op nationaal niveau werd beslist om een samenwerking aan te gaan met “Ethias”.

De verzekering kan niet worden aangesproken bij verlies, schade of diefstal van eigen materiaal. Ook niet als het gaat om verlies, schade of diefstal aan bril, prothesen, GSM’s, … We spreken van een ongeval indien het gaat om een plotselinge gebeurtenis waarvan de oorzaak vreemd is aan het organisme en die een lichamelijk letsel veroorzaakt heeft tijdens een Rode Kruis – activiteit.

Indien u wenst, kan u een uitreksel opvragen waarin alles omschreven staat wat in onze polis werd opgenomen om te verzekeren. U dient ons hiervan schriftelijk (via mail of per post) op de hoogte te brengen.

Waarvoor zijn wij allemaal verzekerd:

 • Ongevallen op weg naar/van de plaats van de activiteit.
  (het gaat niet om de kortste weg maar wel om de veiligste)
 • Met ongeval gelijkgesteld:
  • ziektes: aandoeningen uitsluitend rechtstreeks gevolg van een ongeval of redding van personen in gevaar
  • giftige stoffen: opname van gassen/dampen of bijtende substanties
  • Spier-, pees- en gewrichtsaandoeningen: verrekkingen, scheuringen en ontwrichtingen
  • Gevallen te wijten aan temperatuur: vrieswonden, zonnesteek, blootstelling aan zonnestralen, … (gewone zonnebrand NIET)
  • Verdrinking

Waarvoor zijn wij NIET verzekerd:

Opzettelijk veroorzaakte letsels, zelfmoord(pogingen) en vrijwillige verminkingen. Ongevallen door tweegevecht, strijd of twist, behalve wettelijke zelfverdediging. De niet-actief bij de vechtpartij betrokken vrijwilliger die toch in de klappen deelt, blijft verzekerd. Verwondingen door aardbevingen, atmosferische en geologische verschijnselen. Ongevallen door dronkenschap, alcoholintoxicatie o.i.v.  verdovende middelen, tenzij het oorzakelijk verband tussen het ongeval en de toestand niet kan worden bewezen. Letsels waarvoor toevlucht is genomen tot kwakzalvers. Ongevallen uitsluitend te wijten aan een reeds bestaande gebrekkige fysische of psychische toestand. Verwondingen veroorzaakt door ioniserende stralingen, andere vereist voor geneeskundige behandeling.

Aangifte van een ongeval:

 • Na een activiteit:
  Indien uw kind na een activiteit, om één of andere reden, een lichamelijke last ondervindt, vragen wij u om ZELF zo snel mogelijk schriftelijk (via mail of brief) contact op te nemen met de verantwoordelijke van JRK Destelbergen.
  De verzekeringspapieren zullen voor u opgemaakt worden, maar u dient ZELF een medisch attest te laten opstellen door de behandelende geneesheer of andere medische instanties. Dit moet gebeuren MAXIMUM 5 dagen na het ongeval!
 • Tijdens een activiteit, weekend of kamp:
  Indien uw kind tijdens één van onze activiteiten in aanraking komt met een ongeval zal u als ouder of vertegenwoordiger onmiddellijk op de hoogte gebracht worden en zullen de nodige instanties verwittigd worden. De verantwoordelijk van onze groep, zal het dossier zelf afhandelen, doorsturen naar “Ethias” en opvolgen.
  U dient als ouder zelf geen initiatief te nemen!