Speciale zorgbehoefte

Visie m.b.t. kinderen met een zorgbehoefte
Onder kinderen met een zorgbehoefte verstaan we niet enkel kinderen met een handicap, maar ook kinderen met een medische problematiek (bv. astma, reuma, diabetes, sondevoeding,…), (ernstige) allergieën of andere problematiek (bedplassen, slaapwandelen,…).

In principe is het reguliere jeugdwerk er voor alle kinderen. In de praktijk richt dit jeugdwerk zich toch op ‘de grootste gemene deler’. Kinderen met een zorgbehoefte mogen soms wel komen, maar moeten wel passen binnen de ‘gewone werking’ of zich hieraan aanpassen. 

“Vierkantje speelt buiten met zijn vrienden, de rondjes. Als de bel gaat wil iedereen naar binnen. Maar Vierkantje kan niet mee. De deur is rond. De rondjes gaan samen op zoek naar een oplossing. Eerst vragen ze Vierkantje om rond te worden. Maar dat gaat niet. Het zou teveel pijn doen om haar hoeken af te zagen. Uiteindelijk komen ze tot een oplossing. Met de zaag maken ze deur vierkant.” [Vrij naar Jérome Ruiller, Quatre petits coins de rien du tout, Bilboquet-Valbert, 200 ]

Naast het doelgroepspecifieke en het reguliere jeugdwerk bestaat nog een derde type jeugdwerk, inclusief jeugdwerk. Het komt er op neer dat reguliere jeugdwerkorganisaties hun werking zo aanpassen dat kinderen en jongeren met een zorgbehoefte niet meer op de toppen van hun tenen moeten lopen om erbij te horen. De werking voert stap voor stap een aantal veranderingen door (extra begeleiding, aangepaste activiteiten, soms een duidelijkere structuur, extra ondersteuning …) zodat meer kinderen aan hun trekken kunnen komen.

Inclusie heeft een aantal voordelen:

  • Onderzoek heeft uitgewezen dat ‘inclusie’ positieve effecten heeft op de ontwikkeling van kinderen met een zorgbehoefte
  • Inclusie zorgt er ook voor dat kinderen zonder zorgbehoefte een sterke waardering hebben voor kinderen met een zorgbehoefte
  • Door inclusie kan de sociale uitsluiting van mensen met een zorgbehoefte worden verminderd
  • Daarnaast zorgt de aanwezigheid van bv. kinderen met een handicap er ook voor dat een aantal ‘gewone’ kinderen zich beter gaan thuis voelen. Een activiteit wordt nog eens uitgelegd, er ‘moet’ soms minder, er groeit respect en begrip voor individuele verschillen tussen kinderen.

Maar inclusie is natuurlijk ook niet perfect:

  • Inclusief jeugdwerk staat soms nog in z’n kinderschoenen. Ook al zijn er geen ‘grote’ problemen, toch is het soms nog zoeken.

Bij ons is het zo dat we de eerste 3 jaar (t.e.m. 2015)  ondersteund worden door Taïs Van Vijnckt van VZW Oranje. Dit is een initiatief van de provincie Oost-Vlaanderen. Zij zet ons mee op weg, volgt ons inclusie-luik op, staat ons bij met raad en daad, gaat mee op zoek naar oplossingen, raadt ons vormingen aan,… waardoor we als leidingsploeg veel van haar ervaring kunnen meepikken.

Werking
Net als kinderen zonder een zorgbehoefte, kunnen kinderen met een zorgbehoefte 3 keer vrijblijvend kennis maken met onze werking. Wat wel anders is, is dat deze periode verlengd kan worden indien hij/zij of de ouders dit wensen. Dit omdat wij begrijpen dat het soms moeilijk is om je kind ergens in te schrijven als je de werking nog niet goed kent of nog niet weet of je de leiding wel voldoende kan vertrouwen. Bovendien is het voor de leidingsploeg soms ook zoeken en vooraf niet altijd duidelijk wat de mogelijkheden en beperkingen zijn van de zorgbehoefte. Om goed te kunnen inschatten of wij hieraan tegemoet kunnen komen, is (kort) onderling overleg met de ouders wenselijk: hoe heeft jouw kind de activiteit ervaren? wat vormt een struikelblok? wat vond hij/zij leuk?

Kinderen met een mentale beperking kunnen starten vanaf een mentale leeftijd van 4 jaar (wel min. 6 jaar oud) en blijven tot en met hun 16 jaar. De overgang van de Yoppi’s naar de Wako’s wordt bepaald in onderling overleg met de ouders.

Eerste kennismaking
Bij voorkeur voor aanvang van de eerste activiteit komen we langs op huisbezoek. Dit met als doel onszelf en de werking voor te stellen en de mogelijkheden, interesses, wensen, behoeften, beperkingen,… van het kind in kaart te brengen. Indien het om een medische zorgbehoefte gaat, is dit een ideale gelegenheid om in kaart te brengen waar we best op letten, hoe we dienen te handelen in een bepaalde situatie, hoe thuis met de problematiek wordt omgegaan,… Als een kindje bv. verpleegkundige handelingen nodig heeft op weekend of kamp, trachten we ervoor te zorgen dat een verpleger of verpleegster aanwezig is en brengen ouders hier tijdig van op de hoogte.